4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların yürürlüğe konulmasına dair 15/1/2024 tarihli ve 8089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 16/1/2024 tarihli ve 32431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar uyarınca;

1) 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

– İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı B=0,90 katsayısı B=1,00 olarak uygulanmak suretiyle artırımlı olarak verilecektir. Ancak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B=0,90 yerine B=1,15 olarak uygulanacaktır.

– İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde TÜİK Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki değişimin %15’i oranında fiyat farkı verilecektir.

Artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmayacaktır.

2) 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden sözleşmelerde, yüklenicinin 15/2/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye yazılı olarak başvurması halinde Esasların 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen usule göre altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilecektir.

3) Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesi konusunda Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır. Ancak, idarelerce bu kapsamdaki başvuruların bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 8089
15 Ocak 2024
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
16 Ocak 2024 SALI Resmî Gazete Sayı : 32431
4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNUNUN GEÇİCİ 7 NCİ
MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, artırımlı fiyat farkı hesaplanması ile süre uzatımı
verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2- (1) 1/3/2023 tarihinden önce 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
göre ihale edilen yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan ve 4735 sayılı Kanunun
geçici 7 nci maddesinin yürürlüğe girdiği 28/12/2023 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü
onaylanmamış olan) sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar
(bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımları için;
a) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde,
sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı bu Esaslara göre artırılır.
b) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan
sözleşmelerde bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki sözleşmelerde altı ayı geçmemek üzere bu Esaslara göre
süre uzatımı verilir.
(3) 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre yapılan alımlara ilişkin sözleşmelerde
bu Esaslar uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 4735 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Esasların uygulanmasında;
a) Anahtar teslimi götürü bedel: Uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine
dayalı olarak, işin tamamı için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece
uygun görülerek sözleşmeye bağlanan yapım işlerinde ödemeye esas toplam bedeli,
b) Birim fiyat: Yapım işlerinde, ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri
ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi
için istekli tarafından teklif edilerek idarece uygun görülen ve sözleşmede gösterilen ödemeye
esas fiyatı,
c) Artırımlı fiyat farkı: 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirlenen sözleşmeler için bu
Esaslara göre hesaplanacak fiyat farkını,
ç) Fiyat Farkına İlişkin Esaslar: 27/6/2013 tarihli ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım
İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasları,
d) Gün: Takvim gününü,
e) Güncel endeks: Uygulama ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından
yayımlanan ilgili endeksi,
f) İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları,
g) Sözleşme: Anahtar teslimi götürü bedel, birim fiyat veya karma teklif almak suretiyle
Türk Lirası üzerinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı ya da çerçeve
anlaşmaya dayalı olarak idare ile yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşmeyi,
ğ) Temel endeks: İhale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait
TÜİK tarafından yayımlanan ilgili endeksi,
h) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,
ı) Yıl: Takvim yılını,
ifade eder.
(2) Bu Esaslarda tanım bulunmayan hallerde Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda yer alan
tanımlar geçerlidir.
İKİNCİ BÖLÜM
Artırımlı Fiyat Farkı Hesabına İlişkin Hükümler
İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmeler
MADDE 5- (1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan
sözleşmelerde, 1/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen
kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında Fiyat Farkına İlişkin Esasların 5 inci maddesindeki
formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanır. Ancak, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığı tarafından 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu kapsamındaki konut
ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B katsayısı 0,90 yerine 1,15 olarak
uygulanır.
İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan
sözleşmeler
MADDE 6- (1) İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm
bulunmayan sözleşmelerde, l/1/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil)
gerçekleştirilen kısımlar için fiyat farkı hesaplanmasında;
Pn= : olmak üzere,
Fd = An x D X (Pn – 1) formülü kullanılır.
(2) Bu madde kapsamında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin formülde yer alan
değişkenlerden;
a) Fd: Artırımlı fiyat farkı tutarını,
b) D: 0,15 sabit katsayısını,
c) An: 1/1/2024 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için
yapılan ilk geçici hakedişte (n= l ) olınak üzere (n) inci lıakedişte; birim fiyatlı işlerde uygulama
ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması
sonucu bulunan tutarı, anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen
ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı,
ç) Pn: 1/1/2024 tarihinden sonra (bu tarih dahil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için
yapılan ilk geçici lıakedişte (n= l ) olmak üzere (n) inci hakedişte, Go, Gn sayılarının formüle
uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını
d) Go, Gn: 4 üncü maddede tanımlanan temel endeks (o) ve güncel endekse (n) ilişkin
olarak TÜİK tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003= 100, CPA 2008
kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunun “Yİ-ÜFE Genel” sütunundaki sayıyı,
ifade eder.
Artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin uygulama esaslan
MADDE 7- (1) Bu Esaslarda yer verilen koşullan sağlayan sözleşmelerde artırımlı fiyat
farkı verilmesi zorunlu olup, artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye
yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz.
(2) Artırımlı fiyat farkı hesabına ilişkin olarak bu bölümde hüküm bulunmayan hallerde
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uygulanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Süre Uzatımı ve Diğer Hükümler
Süre uzatımına ilişkin uygulama esasları
MADDE 8- (1) Süre uzatımı verilebilmesi için yüklenicinin bu Esasların yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. İdare
tarafından yüklenicinin yazılı başvurusu hakkında 15 gün içinde karar verilir. Yüklenicinin
başvuruda bulunması, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
(2) Uzatılacak süreye ilişkin kararın yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde
revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin onayına sunulur. Onaylanan
revize iş programına göre işe devam edilir ve bu sözleşmelerde 1/1/2024 tarihinden sonra
gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate alınarak, ikinci
bölümdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ilgili sözleşmeye esas ihalenin ilanı veya
duyurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan Fiyat Farkına İlişkin Esaslara göre yapılır.
(3) Uzatılacak sürenin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) 1/1/2024 tarihi itibarıyla yüklenici tarafından iş programına göre kullanılmış olması
gereken kümülatif ödenek tutarından daha fazla veya bu tutara eşit imalat yapılmış olması
halinde uzatılacak süre idarece belirlenir.
b) 1/1/2024 tarihi itibarıyla iş programına göre kullanılmış olması gereken kümülatif
ödenek tutarından daha az imalat yapılmış olması halinde uzatılacak süre, anılan tarih itibarıyla
gerçekleştirilemeyen iş tutarının günlük iş tutarına bölünmesi suretiyle belirlenir. Günlük iş
tutarı, ilk sözleşme bedeli sözleşmede yer alan işin süresine bölünerek hesaplanır.
c) Gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, uzatılacak süre cezalı
çalışılan süre ile (b) bendine göre belirlenen sürenin toplamı dikkate alınarak belirlenir.
Uzatılacak süreye karşılık gelen gecikme cezalan yükleniciye iade edilir.
(4) Bu Esaslara göre verilecek süre uzatımı altı ayı geçemez.
(5) Bu Esaslara göre süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürede gerçekleştirilen
imalatlar için de artırımlı fiyat farkı hükümleri uygulanır.
İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin hükümler
MADDE 9- (1) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen
(3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) yapım işlerine ilişkin imzalanan ve 2 nci maddede
belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120
gün içinde bu Esaslara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla;
a) 1/l/2024-31/12/2024 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) gerçekleştirilen kısımlar
için artırımlı fiyat farkı hesaplanabilir.
b) Altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilebilir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki sözleşmeler için hesaplanacak artırımlı fiyat farkı tutarı,
bu Esaslara göre verilebilecek artırımlı fiyat farkı tutarını aşamaz.
(3) 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu
yapım işlerine ilişkin 2 nci maddede belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, bu Esaslara
uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.
Tereddütlerin giderilmesi
MADDE 10- (1) Bu Esasların uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri
gidermeye Kamu İhale Kurumu yetkili olup, tereddüt duyulan hususlara ilişkin olarak idareler
tarafından bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık; il özel idareleri ve bunlara bağlı birlik,
müessese, işletme ve şirketler tarafından İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bunlara bağlı birlik,
müessese, işletme ve şirketler tarafından ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
aracılığıyla, bakanlığın varsa konu hakkındaki görüşü ile birlikte Kuruma başvuruda
bulunulması gerekir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise
öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılır; idarece yapılan değerlendirme sonucunda
gerekli görülmesi halinde, başvuru yukarıdaki usule göre Kuruma gönderilir.
Yürürlük
MADDE 11- (1) Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- (1) Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Kesin Hakediş Nedir?